ШОСО „ВОЖД“ Београд
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

О нама

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ВОЖД"

Наша школа је смештена на једном спрату зграде Завода за васпитање деце и омладине у и припада територији општине Вождовац, непосредно у близини Факултета политичких наука и Факултета организационих наука. Боље рећи, они су смештени у нашој непосредној близини.

   У питомом, и за ученике пријатном простору поткровља који обухвата површину од око 480 m2 наставу похађају ученици основне школе у једној, а средње у другој смени. Све то у 7 учионица и три радионице за обављање практичне наставе.

   Тако изгледамо данас. А почетак рада школе датира још од 60-их година када је настала као истурено одељење Основне школе "Гаврило Принцип" из Земуна, а све то у оквиру Дома "Васа Стајић". Настава се изводила по скраћеном плану и програму предвиђеном за образовање одраслих где су ученици имали могућност да у року једне школске године заврше два разреда. У Дому је постојала и школа ученика у привреди, тако да су свршени основци изучавали један од заната, а професионалну праксу обављали у земунским фабрикама "Телеоптик", "Змај" и "Икарус". Наставу су, осим страног језика и предмета вештина, изводили искључиво специјални педагози.

   Почетком 80-их, мења се овај концепт када је укинута Школа ученика у привреди а у наставу се уводе наставници предметне наставе. Следи се план и програм редовних основних школа, без ограничења у календарском узрасту имајући у виду велику едукативну заосталост ученика која је увек била у комбинацију са другим проблемима између којих је била доминантна и васпитна запуштеност. Као приоритет у ресоцијализацији ове категорије деце се постављала потреба да се она за време боравка у установи професионално припреме и оспособе за самосталан живот, што је и данас наш циљ. Интеграцијом Дома "Васа Стајић" и Централног прихватилишта на Вождовцу престаје да постоји Школа "Станоје Главаш", како се до тада звала , и рађа нова: "Васа Стајић", као основна школа за децу са поремећајем у понашању, првенствено из Завода за васпитање деце и омладине.

   Од 20. маја 1997 године, решењем Министарства просвете одобрен је за примену наставни План и програм по огледном принципу за ученике са поремећајем понашања.

   Великим залагањем запослених, као и првог директора новоформиране школе Жарка Дучића, школа је кренула са радом.

    Одмах по оснивању школе, показала се потреба за увођењем средње школе, што је и остварено, а данас, и са новим именом "Вожд", смо сведоци да је то била одлична идеја.

   У ранијем периоду, као и данас, младима је потребно позитивним приступом помоћи да одговорно улазе у живот одраслих и буду свесни потребе за својим даљим развојем.

   Друштво у коме живимо брзо се мења. Карактерише га нагли развој комуникација и нових технологија. Друштво стари. Глобализација доноси нове стилове живота, другачије жеље и потребе које често не могу бити задовољене. Промена технологија захтева нова знања, прилагођаванје средини и мобилност. Продужава се период младости који раније и почиње. Потрошачки културни обрасци које доноси глобализација, нагоне младе на доношење одлука и пре него што су се код њих створили критеријуми за критичко оцењивање. Традиционалне структуре као што су породица, комшилук и сл. мењају своју улогу и моћ у преношењу вредности на младе. Младост више не зависи у великој мери од прошлости нити је у довољној мери окренута традицијама.

   Међу младима се јављају многобројни проблеми: усамљеност, недостатак осећаја припадности, недостатак самопоуздања, оптерећеност несигурном будућношћу, повећана фрустрација, осећање одбачености, немоћи, тражење идентитета у условима у којима вредности могу бити и супростављене, оптерећеност захтевима да буду успешни, бекство у различите облике зависности.

   Да би млади били способни да се суоче са проблемима, морају развијати своју личност, проверавати своје способности и откривати свет око себе. Морају се изборити за активну и одговорну улогу у друштвеном животу а тиме и за статус и удео у друштву. Њихове потребе су различите, зависе од појединаца и услова, у којима он живи.

   Без обзира на средину у којој живе, основне потребе младих су исте: стећи способност да постану архитекте свог сопственог развоја као појединци који су: аутономни, способни да одлучују и управљају својим личним животом; солидарни, способни да покажу бригу за друге, да раде са њима и за њих и да их уважавају; ангажовани, способни да се обавежу на поштовање вредности, начела, идеала и да раде у складу са тим; одговорни, способни да преузму последице својих одлука, да испуњавају обавезе и заврше започето као и да развијају своје пуне способности као појединци и чланови заједнице.

   Тај циљ ће остварити само уколико им друштво понуди одговарајуће васпитно-образовне могућности које оптимално задовољавају њихове потребе.

   Наша школа је специјализована за рад са децом са поремећајима у друштвеном понашању са којима се обавља настава по посебном плану и програму. Основну школу похађају штићеници из Завода за васпитање деце и омладине као и деца из породица. Средњу школу у мањем броју похађају деца која су упућена према захтевима из: Завода за васпитање деце и омладине, Прихватилишта за децу и омладину, Домова за незбринуту децу без родитељског старања, Васпитно-поправних домова (где су деца упућена од стране суда са изреченом васпитном мером), а у много већем броју деца која долазе из породица. Ради се о деци и омладини која нашу школу уписују по препоруци Центра за социјални рад, невладиних организација које су у комуникацији са Центрима за социјални рад, Института за ментално здравље и других државних установа и организација за борбу против трговине људима и свих облика насиља или долазе из редовних школа по процени и упуту педагошко-психолошке службе у сарадњи са Центром за социјални рад.

   Разлози због којих се овој деци препоручује наставак образовања у нашој школи су бројни. У питању су деца која врло често имају прекиде у школовању јер су због недисциплине, нередовног похађања наставе, агресивних испада и конфликата са вршњацима и наставним особљем искључивани из школа које су претходно похађали. Ученици школе имају различите нивое знања, који су најчешће неприлагођени разреду који похађају. Имају лошу концентрацију, немотивисани су за учење, често су доживљавали неуспехе у школи, па су и самовољно напуштали претходне школе. Често се ради и о деци жртвама насиља, злостављања, секс-трафикинга, укратко трауматизованој популацији која се због разних околности нису могла адаптирати у редован образовни процес.

   Ученици са оваквим проблемима захтевају интензиван рад и индивидуални приступ у зависности од степена поремећаја, едукативне заосталости и интелектуалних потенцијала. Настава се одвија у оделењима од по 8-12 ученика. Наш наставни кадар је управо из тог разлога кадровски прилагођен образовном процесу. Поред наставника стручних предмета у образовни процес је укључено и седам дипломираних специјалних педагога (области за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању), посебно едукованих за рад са овом категоријом деце и са њиховим родитељима. Све у складу са са одредбама Правилника о врсти стручне спреме. Наставници поседују домаће и међународне сертификате о завршеним едукацијама организованих од Министарства просвете и спорта, као и од стране иностраних влада и међународних организација. Стручну наставу теоријских предмета изводе два инжињера и један лекар.Један број наставника и дефектолога су у циљу постизања бољих резултата стекли и стручну доквалификацију на Дефектолошком факултету.

   Поред основне школе, настава у средњој школи подразумева образовање и стручно оспособљавање ученика за следећe образовне профиле:

   Кроз трогодишње образовање:

   - женски фризер и

   - аутолимар.

 

   Двогодишње:

   - припремач намирница и

   - шивач текстила.

 

    Имајући у виду све специфичности ове категорије деце и квалитете запослених, који су праћени узајманим поштовањем и ентузијазмом, са ученицима се успоставља добра комуникација. Они се осећају прихваћеним што им, у већини случајева, олакшава адаптацију у школи и у наставни процес, као и помаже процес њихове ресоцијализације. У сарадњи са њима, њиховим родитељима, стручним сарадницима и управом школе, осмишљава се целокупан образовни процес.

    Настава је планирана тако да у радној недељи ученици два дана похађају теоретску а остала три практичну наставу, све са циљем да поред основних теоретских стекну и конкретна практична знања и вештине. О томе колико су успешни показују солидни резултати на завршним испитима у којима се на обострано задовољство потврђује вишегодишње активно учествовање, и у високом степену редовно похађање наставе (што је био и најчешћи проблем у претходном школовању). Велико задовољсто нам представља чињеница да су наши ученици добро овладали својим занатом.

    По народној: Добра вест се далеко чује, у нашу школу се уписују браћа и сестре наших ученика, њихова родбина, а све више и пријатељи.

    Поред редовног школовања, наша школа омогућава и ванредно школовање за све образовне профиле.

    Имајући у виду све претходно наведено, стање у нашем друштву, наша практична знања и искуства, можемо само констатовати неопходност постојања наше школе која је једна од отворених врата за повратак многих младих душа у нормалан и активан живот у коме могу дисати пуним плућима, свесни својих вредности и квалитета које и њихова околина прихвата.

   Све то постижемо и кроз друге активности као што су учешће у традиционалним републичким и градским манифестацијама, смотрама и такмичењима у подручјима рада за која се ученици обучавају; на конкурсима, јавним часовима цртања, дечијим олимпијадама и изложбама радова наших ученика. Ученици уз исказивање своје креативности и вештина имају тако прилике и да путују и друже са својим вршњацима.

   Сарађујемо и са другим школама сличним нама у земљи (Нови Сад, Књажевац...) и иностранству (Младински дом "ЈАРШЕ" из Љубљане, Словенија) као и са редовним школама у крају, општини и граду. Са свима са којима можемо разменити знања и искуства, све у циљу унапређивања овог озбиљног посла којим се бавимо.

    Поред сарадње са ученицима и њиховим родитељима, као најважнијом кариком ланца у васпитању и образовању ученика, тесно сарађујемо и са Министарством просвете и спорта, као и Градским секретаријатом за образовање. Никад се не стидећи новог питања или помоћи, истовремено увек спремни да помогнемо и дамо наш одговор, предлог или идеју.

    Школску славу, Светог Саву обележавамо редовно, по реду и обичајима, уз присуство свих учесника у школовању и госте за које су нам врата увек отворена. Уз приредбу наших ученика прикупљамо и средства за школске екскурзије и организујемо акцију за сакупљање пакетића за нашу децу. Увек имајући у виду специфичност животног окружења и материјалних могућности одређеног броја наше деце.

    СПЕЦИФИЧНОСТ НАШЕ ШКОЛЕ:
1. Мали број ученика у разреду (до 12),
2. Максимална индивидуализација у настави са ученицима,
3. Потенцирање практичног рада (3 дана у недељи у отвореној привреди),
4. Редукција теоретске наставе (9 наставних предмета у 2 дана),
5. Саветодавни рад са родитељима.

    ШТА ЈЕ ДОБРО У НАШОЈ ШКОЛИ:
•  атмосфера у школи,
•  однос ученик-наставник,
•  разумевање руководства за нове идеје и креативност,
•  доста праксе у односу на теорију,
•  тимски рад.

   ШТА ЖЕЛИМО ДА ПРОМЕНИМО:
•  побољшати односе са локалном средином,
•  нова зграда са фискултурном салом,
•  радионице за практичан рад,
•  више излета и екскурзија.

    ШТА СУ ДРУГИ РЕКЛИ О НАМА :
    Тиха музика за време часова, индивидуални рад у комбинованим одељењима, без изненадних пропитивања и писмених вежби. Са ђацима који покажу таленат посебно се ради, а они који понекад нису расположени  за учење могу да цртају или прошетају…
                                                   Просветни преглед 06. март 2008. године.

    МИСИЈА ШКОЛЕ:              

    Мисија наше школе је потстицање личног и професиналног развоја свих ученика ради њихове боље интеграција у друштвену средину.

     ВИЗИЈА ШКОЛЕ:
     Желимо да у нашој школи створимо услове у којима ћемо успешно припремити ученике за што бољу интеграцију и социјализацију у друштвену средину, као и да унапредимо квалитет наставе ради постизања обостраног задовољства у раду свих ученика и наставника.

    Мала школа по квадратима, без сопствене фискултурне сале, уз секције као што је шаховска, школује будуће велике људе који се можда неће чути надалеко по научним или књижевним достигнућима и наградама, али ће се у својим срединама сигурно чути.

    По добру.

   Као мајсторима свог заната и људима.